محفل جوانان ایرانی
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
یک سری تغییرات کلی می خواستیم بدیم ، برای همین انجمن رو تا اطلاع ثانوی بستیم . دوستدار شما ، مدیریت سایت :)